Rozhovor s osobou navrženou na děkana FSv, prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc.

Budoucí děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze, prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
Fakulta stavební ČVUT v Praze bude mít nového děkana. Od února příštího roku se jím stane prof. Ing. Jiří Máca, CSc., současný vedoucí Katedry mechaniky, proděkan pro pedagogickou činnost a statutární zástupce děkanky. Akademický senát ho do čela fakulty zvolil 18. října 2017 většinou hlasů hned v prvním kole tajného hlasování. Po jmenování do funkce rektorem ČVUT nahradí od 1. února 2018 současnou děkanku fakulty prof. Ing. Alenu Kohoutkovou, CSc., která stála v čele fakulty po dvě funkční období a nemohla tak znovu kandidovat. Prof. Máca získal celkem 20 hlasů ze 29 přítomných senátorů (jeden senátor se pro nemoc omluvil), přičemž mu pro jeho zvolení stačilo nejméně 16 platných hlasů. Co od nového děkana můžeme očekávat, jaké má plány do budoucna, nebo co rád podniká ve svém volném čase, se dočtete na následujících řádcích.
Read More

Rekonstrukce poslucháren v budově B v nedohlednu?

Slavnostní otevření zrekonstruovaných poslucháren C v roce 2015. Dočkáme se i rekonstrukce těch největších v budově B? Foto: Jiří Ryszawy.

Na posledních schůzích AS FSv ČVUT se vášnivě debatovalo nad plánovanými rekonstrukcemi obvodového pláště budovy „B“ Fakulty stavební, a především pak největších poslucháren B280 a B286. Na obvodový plášť zatím nebyla vytvořena vhodná projektová dokumentace, která by byla z hlediska čerpání dotací uznatelná (stávající návrh v hodnotě 800 milionů byl na ministerstvu zamítnut). Zato rekonstrukce poslucháren byla dlouhodobě plánována a je velmi dobře připravena. Její realizace připadla na rok 2017. Jak jsme se ale bohužel před několika týdny dozvěděli, tato rekonstrukce doslova „zmizela“ z plánů ČVUT na čerpání dotací z MŠMT ČR na tento rok a byla posunuta do nedohledna, což zklamalo velkou část studentů Fakulty stavební, kteří si po dlouhá léta stěžují, že je v posluchárnách „v létě příliš horko a v zimě nesnesitelná zima.“ Na mimořádné schůzi Technické komise, která je jednou ze čtyř částí AS FSv ČVUT, se nám zodpovídal pan Ing. Kosina, který má čerpání těchto dotací na starosti. Z tohoto jednání jsme si odnesli zjištění, že se vedení ČVUT na poslední chvíli rozhodlo zrekonstruovat budovu KOKOSu v Kladně, kde sídlí FBMI, i když byly tyto dotace slíbeny naší fakultě. Byli jsme z tohoto kroku velmi překvapení, a proto jsme se obrátili s několika dotazy přímo na pana rektora prof. Konvalinku, který měl mít poslední slovo při rozdělování dotací.

 • Dozvěděli jsme se, že rekonstrukce poslucháren v budově B, která byla dlouhodobě plánována, byla vyškrtnuta z plánů ČVUT na letošní čerpání dotací z MŠMT ČR a místo ní byla upřednostněna rekonstrukce budovy KOKOSu v Kladně. Proč tomu tak bylo?

Důvodem pro nezařazení tohoto investičního záměru (IZ) ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) byla skutečnost, že ČVUT v programovém období 2011–2015 vyčerpalo více než 90% plánovaných investičních prostředků na stavební akce – mezi jinými také rekonstrukce poslucháren FSv a rekonstrukce obvodového pláště objektu C FSv, rekonstrukce obvodového pláště budovy A FSv v celkové výši v součtu cca 250 mil. Kč z 1,1 mld. Kč, které mělo ČVUT alokováno v tomto programu na roky 2011–2015. Vzhledem k tomu, že jiné veřejné vysoké školy (VVŠ) nebyly schopny čerpat investiční prostředky tak dobře jako ČVUT a v kapitole investic VVŠ zbylo ke konci roku 2015 více než 3,5 mld. Kč, rozhodla Vláda ČR prodloužit programové období 2011-2015 do roku 2019, tj. o 4 roky bez toho, že by do kapitoly investic VVŠ přidala finanční prostředky. Pro ČVUT by to znamenalo nemožnost jakýchkoli větších investic v letech 2016–2017 (rokem 2018 začíná nové programové období, ve kterém má ČVUT opět nové finanční prostředky). Protože výstavba objektu ČVUT-CIIRC v ulici Jugoslávských partyzánů byla financována nad rámec investic programového období 2011–2015 částkou 1 mld. Kč a protože se tato stavba podařila realizovat bez vícenákladů, získalo ČVUT další prostředky ve výši 179 mil. Kč na rok 2017. Tyto prostředky byly primárně připraveny na dvě větší investiční akce. Rekonstrukci objektu Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) v Kladně ve výši cca 120 mil. Kč (budova není zkolaudována pro vzdělávací účely, pouze jako kancelářská budova a hrozí odebrání akreditace, pokud nebude dodáno do konce roku 2018 kolaudační rozhodnutí a navíc je ve špatném technickém stavu vnitřních nosných konstrukcí a schodišť a nevyhovuje z požárního hlediska) a rekonstrukci poslucháren B280 a B286 FSv ve výši cca 60 mil. Kč. ČVUT předalo tento požadavek MŠMT k zařazení obou IZ do programu investic, bohužel MŠMT požadavku přes moje opakované žádosti nevyhovělo z důvodu, že je nutné ponechat v programu finanční rezervu ve výši 27 mil. Kč a odsunulo tak IZ rekonstrukce poslucháren na rok 2018. Je mi to líto, dělal jsem vše proto, abych mohl dostát svému slibu, který jsem vyjádřil na zasedání AS FSv před rokem. Jen pro srovnání – stavební povolení na rekonstrukci poslucháren B280 a B286 bylo vydáno v březnu 2017, stavební povolení na rekonstrukci objektu KOKOS v Kladně již v lednu 2016.

 • Slyšeli jsme, že budova KOKOSu je v „havarijním“ stavu. Proč se tedy její situace neřešila již dříve?

Bohužel, situace se stavem budovy je komplikovaná, dlouho trvalo připravit projekt rekonstrukce a získat stavební povolení, bez kterého není možné akci připravit k realizaci. Také nebyl vysoutěžen zhotovitel stavby a technický dozor investora. Příprava tohoto IZ začala již před 6 lety.

 • Jak vlastně funguje systém rozdělování peněz na ČVUT, které získáváme z dotací MŠMT ČR (kdo má první a kdo poslední slovo)?

Odbor výstavby a investiční činnosti ČVUT (OVIČ), který vede od roku 2014 Ing. Kosina, připravuje ve spolupráci s fakultami a součástmi seznam investic, které požadují fakulty a také se do tohoto seznamu dostávají akce, které mají celoškolský přesah (například výstavba archivu ČVUT, příprava nového působiště Ústavu technické a experimentální fyziky, který se nachází na pozemku University Karlovy v prozatímním objektu a tento pozemek musí ČVUT uvolnit UK do dubna 2019 apod.). Tento seznam je projednáván v poradních orgánech rektora (Vedení ČVUT, Kolegium rektora a Gremium rektora) a poté také v AS ČVUT a ve SR ČVUT. V současné době připravujeme tento seznam pro programové období 2018–2022. Konečné slovo má MŠMT, které buď konkrétní IZ do investičního programu zařadí, nebo ne.

 • Několikrát bylo otevřeno téma nové budovy ČVUT CIIRC, především pak její dofinancování. Měl byste k tomu nějaký komentář?

Ano, rád shrnu, co bylo předmětem dofinancování IZ budovy ČVUT-CIIRC. Celková částka je 1,425 mld. Kč. Z ní 1 mld. je dotace MŠMT, 221 mil. Kč je kofinancování ze strany ČVUT a 203 mil. Kč je DPH, které muselo ČVUT zaplatit v jednotlivých fakturacích, ale které bude ČVUT vráceno (většina prostředků DPH již vrácena byla). Před zahájením stavby bylo třeba připravit budovu bývalé Technické menzy, která je srdcem nové budovy ČVUT-CIIRC – přestěhovat laboratoř ČVUT-CNR (čs.-čínské pracoviště pro vývoj elektrických lokomotiv) ve výši 8 mil. Kč, přestěhovat Inovacentrum a ve Studentském domě pro něj rekonstruovat prostory ve výši 9 mil. Kč, ukončit pronájem prodejně BILLA, ukončit fungování Vědeckého inkubátoru a přestěhovat jej do náhradních prostor a mnoho dalších drobných záležitostí, kde také vznikly výdaje na straně ČVUT, které bylo potřeba uhradit. K tomuto účelu byly použity prostředky, které získalo ČVUT v roce 2009 ve výši 104,5 mil. Kč jako jednorázovou dotaci od Vlády ČR, dle sdělení rektora prof. Havlíčka jako zálohu na vybudování ČVUT-CIIRC. Pro potřeby koordinace výstavby byl v roce 2014 zřízen Řídicí tým investiční akce ČVUT-CIIRC, ve kterém byli pracovníci ČVUT prof. Pavlík (předseda a zplnomocněný zástupce rektora pro výstavbu ČVUT-CIIRC), kvestor Dr. Gazda, Ing. Kosina (projektový manažer), prof. Mařík (řešitel projektu ČVUT-CIIRC), Ing. Mikešová (finanční metodička), Dr. Dočkal (projektový manažer), Mgr. Čermák (právník) a dva technici. Roční náklady na jejich mzdy a na náklady spojené s organizací výstavby byly 7,5 mil. Kč. K pokrytí kofinancování byl použit AS ČVUT schválený úvěr ve výši 160 mil. Kč. V současné době jsou již téměř všechny finanční prostředky vyúčtovány. IZ ČVUT-CIIRC prošel kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu, který IZ kontroloval v období 10/2016 až 4/2017, a nebylo shledáno žádné pochybení. To je vynikající výsledek práce řídicího týmu a ČVUT jako instituce.

 • Proč se vlastně ČVUT rozhodlo postavit novou supermoderní budovu v době, kdy jsou stávající budovy, které jsou denně využívány tisíci studenty, v havarijním stavu?

Za prvé, stávající budovy nejsou v havarijním stavu, v nepříliš dobrém stavu je obvodový plášť budovy B FSv. Za druhé, ČVUT se rozhodlo rekonstruovat a dostavět objekt bývalé Technické menzy, protože byl vybydlený, potřeboval by tak jako tak rekonstrukci, a protože mělo ČVUT vizi vytvořit nový vysokoškolský ústav (podle vzoru Fraunhofferových institutů v SRN nebo Weitzmannova institutu v Izraeli) s názvem Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, který se stane v příštích letech prestižním pracovištěm v oborech informatiky, robotiky a kybernetiky nejen v Evropě, ale i na světě a posune ČVUT mezi nejlepší univerzity. O tom jsem přesvědčen. Neopominutelnou skutečností je fakt, že se velmi obtížně shánějí finanční prostředky na opravy a údržbu, mnohem „snadnější“ je přesvědčit politiky o nutnosti investovat do budoucnosti univerzity, do něčeho, co nás všechny „přežije“ a co bude výkladní skříní evropské a světové vědy.

 • Kdy se tedy studenti Fakulty stavební mohou těšit na rekonstrukci poslucháren?

S MŠMT jsme domluveni na zařazení IZ rekonstrukce poslucháren B280 a B286 do programu investic v roce 2018, na rok 2019–2020 pak bude zařazen IZ rekonstrukce budovy B.

 • Jaké jsou nejbližší plány na zlepšení studijního prostředí na Fakultě stavební? Zbyly vůbec na tento rok nějaké peníze pro naší fakultu (z hlediska rekonstrukcí a oprav)?

Pokud jde o zlepšení studijního prostředí, tak to je otázka na vedení FSv, která má ve správě objekt Fakulty stavební. Údržbu a opravy musí primárně zajišťovat FSv. V tomto roce se budou realizovat dvě investiční akce, a to rekonstrukce hygienického zázemí v 1.NP, rekonstrukce VZT v 1.PP a 1.NP (5,8 mil. Kč bez DPH) a rekonstrukce parního vytápění v 1.PP FSv A (2,0 mil. Kč bez DPH). Pokud jde o další investice, připravuje se čerpání prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, v jehož rámci byla FSv velmi úspěšná a získala projekty v řádu 280 mil. Kč, které budou postupně v letošním a příštích letech použity pro rozvoj studijních programů, vybavení laboratoří a infrastruktury na FSv.

 

Focení nových senátorů a senátorek

Ve středu 26. dubna 2017 se uskutečnilo první společné focení studentské komory AS FSv ČVUT. Chtěli jsme se vyhnout nudným oficiálním fotografiím, a tak jsme na jedné ze schůzí dali hlavy dohromady a hledali jsme originální a vtipný námět. Nakonec jsme vybrali ten, který nás pobavil asi nejvíce: senátoři z doby starověkého Říma. Abychom ušetřili životní prostředí, místo nákupu plastových maket jsme si zhotovili věnce svépomocí za použití sušeného bobkového listu. Naše slavnostní tógy byly „vyrobeny“ z prostěradel zapůjčených na Masarykově koleji, jejímž zaměstnancům tímto děkujeme za spolupráci. Každý ze senátorů si přinesl nějaký tematický atribut, aby lépe vynikla jeho „super schopnost“.

V den focení se nám ochotně věnoval pan Ryszawy, který je oficiálním fotografem ČVUT. Z několikahodinového focení, během kterého jsme se mezi sebou lépe poznali, a zasmáli se sami sobě, vznikla spousta podařených veselých profilových fotografií, o které se s vámi nyní chceme podělit (viz naše profilové fotografie v sekci Členové SKAS). Věříme, že vás výsledek našeho snažení rozesměje a že nás budete vnímat jako kreativní skupinu, která se ničeho nebojí 🙂

Chcete se dozvědět více o senátu? Chcete nás poznat lépe? Napište nám!

4. zápis z jednání TK z 18.5.2017

Zápis provedl: Ing. Chalupa

TK projednala záměr obnovy počítačové sítě v budově B, jejím důvodem je špatný stav současných rozvodů a síťových prvků, který má vliv na chod celé fakulty. Projekt je navržen v minimálním rozsahu (cca 8 mil. Kč),  aby byla zachována funkčnost sítě do doby rekonstrukce budovy B (nejdříve 2019 – součástí rekonstrukce bude i nová počítačová síť). TK navrhuje do usnesení AS tento bod:

AS doporučuje projekt rekonstrukce počítačové sítě v budově B k realizaci v nejkratším možném termínu.

Zápis ze 3. řádného zasedání Akademického senátu FSv z 29.3.2017

Program:
1. Kontrola zápisu z 2. řádného zasedání AS FSv
2. Doplnění AS FSv novým senátorem za SKAS Bc. Ondřejem Frankem
3. Aktuální informace k rekonstrukci poslucháren „B“ (prod. prof. Šenberger)
4. Disciplinární komise FSv (doc. Pazderka, Ing. Mára)
5. Informace ze zasedání (3x) Legislativní komise (prof. Polák)
6. Informace ze zasedání Ekonomické komise (doc. Cajthaml)
7. Informace ze zasedání (2x) Technické komise (Ing. Chalupa)
8. Návrh nového způsobu sdílení dokumentů AS FSv (doc. Pollert)
9. Různé

Zapsala: Hana Najmanová

 1. Nikdo nemá připomínek k zápisu z minulého zasedání AS
 2. Ondra F. se představil senátu
 3. Financování plánovaných projektů pro výstavbu
 • Šenberger: Stav plánovaných investičních akcí: Financování poslucháren B bude odloženo (na kdy, to je ve hvězdách, ale raději dříve, nežli později), peníze přicházejí z ministerstva (v několikaletých programech) nebo existuje rozpočet FSv (dá se uvažovat jen do určitých částek); v dlouhodobém plánu byla komplexní rekonstrukce budovy B, peníze z investic se stáhly na ČIIRK (vedení ČVUT neřeklo, odkud je ČIIRK financován, ukázalo se to tedy teprve nedávno); OVIČ (vedoucí oboru Ing. Kosina) hledal řešení pro alespoň částečné uspokojení potřeb FSv, návrh strukturalizace investice (rozdělení do dílčích projektů: větší (posluchárny B, vyjmuty z rekonstrukce budovy B jako celku), menší (připravený projekt včetně rozpočtu na domeček H→ pokus financovat i z dalších zdrojů; vzduchotechnika v budově A v řádu jednotek milionů). Paní děkanka žádala OVIČ a kvestora, aby mohlo být vypsáno výběrové řízení na projekt poslucháren, bylo přislíbeno financování; 10 dnů zpátky se zjistilo, že o financování poslucháren nebylo zažádáno a projekt není na seznamu (prioritu má KOKOS na Kladně), před týdnem oficiálně oznámeno vedení fakulty (Ing. Boháč). Plán investic nebyl oficiálně dostupný, nový plán, který se připravuje, také není oficiálně distribuován (informace se šíří šeptandou). Příští rok se fakulta bude ucházet o financování poslucháren B (projekty jsou hotové), ale nebude to probíhat stejným způsobem, existují nějaké záruky?
 • Jiří Pazderka: Pozvat Ing. Kosinu na příští zasedání, aby situaci vysvětlil? Můžeme si stěžovat jako fakulta, ale větší tlak by byl, kdyby si stěžovaly i ostatní fakulty. Kdy pozvat Ing. Kosinu? Raději dříve než na příštím řádném zasedání AS FSv, speciální technická komise (usnesení by musel stejně schválit SA FSv) nebo mimořádné zasedání AS FSv?
 • Paní děkanka je zklamaná a uvítala by aktivitu senátu, která by pomohla k tomu, aby se připravené/plánované projekty FSv dostaly do akčního plánu ČVUT; ostatní děkani jsou si vědomi toho, že FSv má prioritu s padajícími panely obvodového pláště; kvestor dohlédne na to, aby se v několika dnech rozeslal formulář pro doplnění plánovaných akcí (zasedání grémia rektora včera)
 • Jiří Cajthaml: existuje nějaký dokument, který odchází za ČVUT na ministerstvo (akce minulé, aktuální, budoucí); seznam investic následně putuje do AS ČVUT, jiné fakulty tam své investiční akce mají; jak se zájem o investiční akce projevuje u OVIČ?

Závěr: Po opakovaném vylepšování a zostřování bylo přijato usnesení, že AS FSv nesouhlasí s odkladem financování poslucháren budovy B a zároveň žádá vysvětlení.

 1. Disciplinární komise

Bylo odsouhlaseno usnesení, jak bude zaneseno do legislativního řádu schvalování členů disciplinární komise.

 1. Informace ze zasedání (3x) Legislativní komise (prof. Polák)

Od schválení statutu ČVUT poběží lhůta 6 měsíců, kdy musí fakulta začlenit do svých vnitřních předpisů (neplatí oficiální lhůta 31. srpna 2017 daná zákonem).

prof. Polák informuje o třech zasedáních legislativní komise:

 • Jednací řád a volební řád AS FSv, aktuální znění je k dispozici k pročtení
 • Připravené změny: dva případy zaniknutí členství (3 neomluvené neúčasti, neúčast na polovině zasedání v předchozích 12 měsících, výjimka ano, ale musí se o ni požádat písemně); doplnění orgánů AS FSv (legalizace pozice tajemníka), doplnění hlasování per rollam (pro nezbytně nutné případy)
 • Volební řád předkládá děkan, paní děkanka přečte a předloží
 • Diskuse k formulaci v jednacím řádu AS FSv „per rollam“, výsledky by měly být zveřejněny ihned po ukončení hlasování, nikoliv až na nejbližším zasedání (prof. Patzák); existuje i řešení prostřednictvím online systému sdílení dokumentů (bude upřesněno dále)
 1. Informace ze zasedání Ekonomické komise (doc. Cajthaml)

doc. Cajthaml informuje o zasedání ekonomické komise:

 • Výnosy fakulty zhruba 800 milionů ročně, rektorát si odebírá zhruba 50 milionů (mimonormativ) – může se v následujícím období výrazně změnit, fakulta si odebírá zhruba 27 % u pedagogiky, u vědy a výzkumu je to o něco méně
 • Pan tajemník doplňuje informaci, že stále nejsou k dispozici podklady, aby mohl být připraven finanční plán (nicméně je z 99 % připravena metodika, která by měla být aplikovatelná vždy); v nejbližší době možné probrat na ekonomické komisi a na příštím zasedání AS FSv možno schválit (v řádném termínu)
 1. Informace ze zasedání (2x) Technické komise (Ing. Chalupa)

Ing. Chalupa informuje o dvou zasedáních technické komise:

 • Řešena problematika financování rekonstrukce poslucháren budovy B (účast prof. Šenbergera)
 • Parkovací dům, doporučení vedení fakulty, aby se k projektu vrátilo a tento oživilo (aktuálně změna situace, tento bod není natolik významný)
 • Systém sdílení dokumentů (bude upřesněno dále)
 • Provoz občerstvení v prostorách před fakultou (studentská iniciativa); informace o záměru, chtějí využít zázemí informačního centra před fakultou (AirHouse je spravovaný PR oddělením rektorátu ČVUT)
 • Aktuální stav žlutých skříněk v suterénu budovy B
 • Smlouva mobilního operátora s ČVUT; zástupci AS ČVUT by měli zjistit, zda se ČVUT chystá podniknout nějaké globální kroky nebo má každá fakulta řešit samostatně – Pan tajemník doplňuje: poslední smlouva vyprší v nejbližší době, rektorát připravuje nové výběrové řízení, existuje i možnost jednotlivých výběrových řízení fakult (případně v rámci zakázky malého rozsahu možné oslovit stávajícího operátora bez výběrového řízení) – Michal M.: Uvažuje se o možnosti zařadit i studenty? Je nutné ověřit (prof. Máca doplňuje, že za plnění závazků vůči operátorovi ručí zaměstnavatel, problematické u studentů; v případě vyřešení by vznikla lepší vyjednávací pozice; Robert B. doplňuje, že každý má vlastní smlouvu)
 • Informační kiosek, který mají na FELu funguje dobře; něco podobného by mohlo být i na naší fakultě, prof. Šenberger doplňuje, že kiosek je možné letos instalovat (interaktivní obrazovka s informacemi)
 • Parkoviště za budovou D bude využito pro parkování vybrané skupiny uživatelů (vedoucí pracovníci fakulty) – Pan tajemník doplňuje informaci o „horní ploše“ na parkování (v současné době K123 využívá plochu na uskladnění vzorků, pravděpodobně do konce roku 2018, možnost získání 50 – 60 míst, prof. Patzák: horní parkoviště by mělo být zpoplatněno stejně jako parkovací dům), možnost rozšíření parkovací kapacity pro zaměstnance FSv – Jíra: Parkování externích firem (v současné době mají nájemci k dispozici parkovací kartu, celkem přibližně 15 míst), AS FSv musí rozhodnout, kdo má na parkovací kartu nárok, Ing. Chalupa připraví přehled vydaných parkovacích karet; prof. Šenberger upozorňuje, že systém parkování není zcela systémový (část Kolejní ulice před budovou menzy není dořešena vůbec), pan tajemník doplňuje, že systém parkování je založen pouze na interním opatření fakulty
 1. Návrh nového způsobu sdílení dokumentů AS FSv (doc. Pollert)

doc. Pollert a Michal M. přibližují aktuální situaci:

 • cvut.cz
 • Senátoři budou mít uvedenou roli na usermapu, automaticky budou přiděleny role (oprávnění editovat, číst…)
 • Kalendář a seznam dokumentů, podsložky zasedání AS FSv, jednotlivé komise
 • Možnosti sharepointu jsou široké (hlasování, nastavení upozornění apod.)
 1. Různé
 • Přihlášky ke studiu – čísla nejsou známá (prof.Máca)
 • Není sil orientovat se v další diskusi

3. zápis z jednání LK z 22.3.2017

Zápis provedl: prof. Polák

Přítomni:
– za komoru akademických pracovníků: Bubeník, Košatka, Pazderka, Pešková, Polák, Vašková
– za studentskou komoru: Bouška, Fíla, Hlavatá, Najmanová.
Předmětem jednání legislativní komise AS FSv byl návrh vnitřního předpisu Fakulty stavební:
–„Jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební“,
který byl vydán 20.3. 2017.
Vznesené připomínky jednotlivých účastníků jednání byly po diskuzi zapracovány do nové verze tohoto předpisu, která byla všem členům AS FSv zpřístupněna 23. 3. 2017.
Dne 23. 3. 2017 Michal Polák

2. zápis z jednání LK z 15.3.2017

Zápis provedl: prof. Polák
Přítomni:
–za komoru akademických pracovníků: Bubeník, Košatka, Pazderka, Pešková, Polák, Vašková
–za studentskou komoru: Fíla, Hlavatá.
Předmětem jednání legislativní komise AS FSv byl návrh vnitřního předpisu Fakulty stavební:
–„Volební řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební“,
který byl vydán 7.3. 2017.
Vznesené připomínky jednotlivých účastníků jednání byly po diskuzi zapracovány do nové verze tohoto předpisu, která byla všem členům AS FSv zpřístupněna 20. 3. 2017.
Dne 23. 3. 2017 Michal Polák

3. zápis z jednání TK z 22.3.2017

Zápis provedl: Ing. Chalupa

Přítomni: Bubeník, Jíra, Litoš, Pazderka, Polák, Hlavatá, Fíla, Rada, Najmanová, Hájková, Pollert, Dočkal, Chalupa; hosté: Šenberger, Vlasák, Merta, Dukát

 • Občerstvení před fakultou

– informace od p.Merty a Dukáta o záměru zřídit v prostoru infocentra sezonní občerstvení, doporučeno kontaktovat PR odd rektorátu, variantní možnost v prostoru vstupu do objektu A od NTK popř. čítárna

 • Žluté skříňky v suterénu

– do konce března prototyp

 • Smlouva mobilního operátora s ČVUT popř. fakultou

– smlouva skončila ke konci roku, dotaz na velký senát zda něco v této oblasti plánuje

 • Informační systém FSv

– informační kiosek u vstupu, doporučena prohlídka obdobného zařízení na FS

 • Akce rekonstrukce poslucháren zrušena

– z důvodu nezařazení do plánu investičních záměrů MŠ, informace bude podána na následujícím zasedání AS (Šenberger)

 • Plánované rekonstrukce pro nejbližší období

– čítárna, vzduchotechnika budova A (1np), náhrada parního topení v suterénu C

 • Využití volných míst parkoviště za budovou D vedoucími kateder a vedením (Vlasák)
 • Sdílení dokumentů AS

– příprava šablony pracovníkem VIC (Pollert)

2. zápis z jednání EK z 15.3.2017

Zápis provedl: doc. Cajthaml
Přítomni: dle prezenční listiny

Programem jednání byla zejména diskuze nad přípravou rozpisu rozpočtu fakulty na rok 2017. V první části vystoupil pan tajemník. Seznámil komisi s představou rozpisu s tím, že zatím nejsou známa konkrétní čísla pro rozpočet fakulty (chybí rozpočet ČVUT a rozpis mimonormativu). Představa vedení fakulty je taková, že v metodice rozpisu nebudou provedeny zásadní změny. Pan tajemník také komentoval nově zavedené ukazatele F a V, které MŠMT začalo používat místo ukazatelů A a K. Bylo prezentováno přepočítání těchto
ukazatelů tak, abychom mohli zachovat stávající metodiku (viz níže).

 

 

 

 

 

 

Ve druhé části jednání předseda komise prezentoval své výpočty týkající se jednotlivých skupin finančních prostředků na fakultě (P – pedagogika, R – věda, O – ostatní) a dopadem režií a odvodů v těchto skupinách dle metodiky na cílové pracoviště (katedry). Ukazuje se, že z výnosů z pedagogiky se na cílová pracoviště po odpočtu mimonormativu rektorátu a nákladů fakulty dostává cca 61 % prostředků. U prostředků na RVO (RIV body) je to cca 72 %. Mírně tedy převažují odvody za vědecké výkony. Předseda komise navrhl případné upravení hodnot odvodů v metodice, ale většina členů komise nepovažuje změnu za aktuální. Následovala bohatá diskuze nad problematikou.
Důležité závěry, které v diskuzi zazněly:
– “režie” doplňkové činnosti je moc vysoká a jsme tak nekonkurenceschopní (doc. Pollert, prof. Polák)
– změna v metodice (podpora pedagogiky) by byla nespravedlivá – doplatily by na to “vědecké” katedry (prof. Patzák)
– není jisté, že finanční podpora pedagogiky zlepší její úroveň (Ing. arch. Kašpar)
– je pro zaměstnance motivující zpracovávat DČ v rámci fakulty a nedělat jí na svojí firmu? (doc. Cajthaml)
– není možné ve škole pracovat pro svoji firmu s fakultním vybavením (pan tajemník)
– rozpočet fakulty se bude schvalovat pravděpodobně v květnu (podle schválení rozpočtu ČVUT) (pan tajemník)

2. zápis z jednání TK z 1.3.2017

Zápis provedl: Ing. Chalupa

Přítomni: Bubeník, Jíra, Litoš, Pazderka, Polák, Mára, Hlavatá, Fíla, Laiblová, Scheinherrová, Pollert, Šikola, Dočkal, Cajthaml, Chalupa       host Šenberger

 • Parkování

– parkoviště vjezd z ulice Bílé, cca 35 míst, parkování fakultních vozů, způsob využití ostatních míst – návštěvy, definovaná skupina uživatelů (VIP, K9xx)

– parkovací dům – studie, doporučeno usnesení : AS FSv ČVUT ukládá vedení fakulty aby se zabývalo projektem parkovacího domu.

 • Informace o připravovaných projektech (Šenberger)

– rekonstrukce poslucháren v budově B (zahájení stavby v létě, dokončení květen 2018), přestavba budovy H (projekt připraven), fasáda budovy B (soutěž na projektanta, nabídky od 5 do 25 mil.), vzduchotechnika v budově A

 • Čítárna s kavárnou

– realizace léto 2017, projekt arch. Zoula

 • Informační systém FSv

– informační kiosek u vstupu, dispoziční plán (Cajthaml)

 • Bufet

– informace o schůzce s ředitelem SÚZ (Mára), příprava ankety (Hlavatá)

 • Stojany na kola

– diskuze k umístění stojanů

 • Sdílení dokumentů AS

–sharepoint (Mára, Pollert připraví prezentaci na zasedání AS)

 • Web

– chybějící nebo špatně dohledatelné informace o některých aktivitách na fsv (posilovna, fotostudio apod. – PR)