2. zápis z jednání EK z 15.3.2017

Zápis provedl: doc. Cajthaml
Přítomni: dle prezenční listiny

Programem jednání byla zejména diskuze nad přípravou rozpisu rozpočtu fakulty na rok 2017. V první části vystoupil pan tajemník. Seznámil komisi s představou rozpisu s tím, že zatím nejsou známa konkrétní čísla pro rozpočet fakulty (chybí rozpočet ČVUT a rozpis mimonormativu). Představa vedení fakulty je taková, že v metodice rozpisu nebudou provedeny zásadní změny. Pan tajemník také komentoval nově zavedené ukazatele F a V, které MŠMT začalo používat místo ukazatelů A a K. Bylo prezentováno přepočítání těchto
ukazatelů tak, abychom mohli zachovat stávající metodiku (viz níže).

 

 

 

 

 

 

Ve druhé části jednání předseda komise prezentoval své výpočty týkající se jednotlivých skupin finančních prostředků na fakultě (P – pedagogika, R – věda, O – ostatní) a dopadem režií a odvodů v těchto skupinách dle metodiky na cílové pracoviště (katedry). Ukazuje se, že z výnosů z pedagogiky se na cílová pracoviště po odpočtu mimonormativu rektorátu a nákladů fakulty dostává cca 61 % prostředků. U prostředků na RVO (RIV body) je to cca 72 %. Mírně tedy převažují odvody za vědecké výkony. Předseda komise navrhl případné upravení hodnot odvodů v metodice, ale většina členů komise nepovažuje změnu za aktuální. Následovala bohatá diskuze nad problematikou.
Důležité závěry, které v diskuzi zazněly:
– “režie” doplňkové činnosti je moc vysoká a jsme tak nekonkurenceschopní (doc. Pollert, prof. Polák)
– změna v metodice (podpora pedagogiky) by byla nespravedlivá – doplatily by na to “vědecké” katedry (prof. Patzák)
– není jisté, že finanční podpora pedagogiky zlepší její úroveň (Ing. arch. Kašpar)
– je pro zaměstnance motivující zpracovávat DČ v rámci fakulty a nedělat jí na svojí firmu? (doc. Cajthaml)
– není možné ve škole pracovat pro svoji firmu s fakultním vybavením (pan tajemník)
– rozpočet fakulty se bude schvalovat pravděpodobně v květnu (podle schválení rozpočtu ČVUT) (pan tajemník)

1. zápis z jednání EK z 25.1.2017

Zápis provedl: doc. Cajthaml
Přítomni: dle prezenční listiny
Předseda komise úvodem přivítal členy komise a pana tajemníka. Jako místopředsedu komise navrhl doc. Bubeníka, který souhlasil. Jednání komise nemělo pevně daný program, jednalo se o úvodní setkání komise s představením fungování ekonomiky na fakultě. Pan tajemník prezentoval finanční toky na ČVUT a FSv a během jeho prezentace probíhala diskuze k různým tématům, která budou podrobněji zmíněna. Jednání bylo ukončeno v 10:45.
Probíraná témata:
  • Mimonormativ ČVUT
– celkem bývá 240-260 mil. na celé ČVUT, z toho odvádí fakulta cca 50 mil.
– letos pravděpodobně více – až 300 mil. (pan tajemník)
– když bude mimonormativ 300 mil., tak to musí doplatit fakulty (doc. Košatka)
  • Poměr finančních zdrojů fakulty
– dlouhodobě klesá od MŠMT podpora pedagogiky a spíše stoupá podpora vědy (bude nutné na toto reagovat v rámci metodiky rozpisu (pan tajemník))
– na fakultě poměry zdrojů na pedagogiku a vědu zatím cca 50:50, ale mění se
  • Režie fakulty
– pohybujeme se okolo 19-21 %, což zhruba odpovídá režiím z projektů
– u pedagogiky je větší servis fakulty vzhledem k učitelům (prakticky zaměstnanec pouze připravuje výuku a učí a o ostatní se postará fakulta), u vědy a výzkumu je servis menší (řešitel musí najímat pracovníky na
administrativu, či spoustu věcí zařídit sám), pak režie není srovnatelná s pedagogikou (prof. Patzák)
– bylo by možné zvážit podporu pedagogiky i z prostředků vědy (pan tajemník)
– bylo by dobré se na téma využití režií podrobněji zaměřit v samostatném zasedání (doc. Cajthaml)
– fakulta nepoužívá Full Cost, na rozdíl od Brna (prof. Wald) – jsme schopní režie vypočítat, prakticky se jedná o Full Cost, akorát tomu tak neříkáme, protože na to není zpracovaná metodika (pan tajemník)
  • Doplňková činnost
– hlídá fakulta, jestli je výhodnější zpracovávat doplňkovou činnost pro fakultu nebo na vlastní firmu? (doc. Cajthaml)
– nejsme konkurenceschopní se současným modelem režií z doplňkové činnosti
(prof. Patzák) – musíme držet podobnou režii jako u hlavní činnosti, tedy u výuky a výzkumu (pan tajemník)
– fakulta by mohla více podpořit DČ tak, aby zaměstnanci měli motivaci ji zpracovat pro fakultu a ne soukromě (prof. Patzák)
– přibývá administrativa u DČ – např. oddělení pro DČ +oddělení veřejných zakázek (doc. Pollert) – dalo by se centrálně zlepšit
– téma doplňkové činnosti bude řešeno na samostatném zasedání komise
  • Projekty VaV
– režie projektů je u různých poskytovatelů různá, spíše dlouhodobě klesá, dříve bývalo standardem 20 % (pan tajemník)
– servis VaV na fakultě by bylo dobré analyzovat, např. není možné z FIS automaticky zařadit položky do kategorií čerpání v rámci grantu (každá agentura má jinak) (doc. Pollert, prof. Patzák, doc. Cajthaml)
– je problematické použít vnitroorganizační fakturaci na fakultě v rámci projektů např. na měření (prof. Patzák)
  • Rektorátní VIC
– diskuze mnoha přítomných o VIC, jeho rozpočtu, efektivitě činností
– proč se vyvíjí nový KOS? (doc. Košatka) – protože ČVUT chce mít kontrolu nad softwarem a nebýt závislé na externím dodavateli (doc. Pollert)
– je věcí kontroly velkého senátu ČVUT – skutečně kontrola probíhá (Ing. Mára, doc. Cajthaml)
– náš VIC také zvýšil loni rozpočet o 3 mil. (doc. Cajthaml) – bylo vysvětleno na senátu Ing. Líbenkem (doc. Pazderka)
– VIC ČVUT je částečně financován z IP projektů (pan tajemník, Ing. Mára) – bylo by dobré provést inventuru VIC a pak jim dát rozpočet takový, aby nemuseli čerpat IP prostředky na provoz (pan tajemník)
  • Přístroje
– Měla by existovat aktuální databáze přístrojů, aby se zbytečně nenakupovala vícekrát stejná zařízení (Ing. Jíra)
– Není možné nabízet přístroje, ale služby (přístroj+ člověk) (prof. Wald)
– Databáze přístrojů by mohla motivovat pracoviště nabízet služby fakultě (když bude fungovat vnitroorganizační fakturace) i mimo ČVUT (prof. Patzák)
– Databáze by se mohla udělat automaticky výpisem z inventury (doc. Pollert), ale měla by být omezena nad nějakou částku, např. 100 tis. (doc. Pazderka)
  • Aktuální témata
– Vyřešit, jak v metodice rozdělit TA122 (stále není hodnocení RVVI 2015)
– Upravit v metodice poměr režie z pedagogiky a z vědy
– Případně připomínkovat metodiku (ale neočekává se výrazná změna principů metodiky)
– Komise se kvůli těmto problémům sejde co nejdřív
– Vytvořit společnou diskuzní platformu komise – asi Google dokument