4. zápis z jednání TK z 18.5.2017

Zápis provedl: Ing. Chalupa

TK projednala záměr obnovy počítačové sítě v budově B, jejím důvodem je špatný stav současných rozvodů a síťových prvků, který má vliv na chod celé fakulty. Projekt je navržen v minimálním rozsahu (cca 8 mil. Kč),  aby byla zachována funkčnost sítě do doby rekonstrukce budovy B (nejdříve 2019 – součástí rekonstrukce bude i nová počítačová síť). TK navrhuje do usnesení AS tento bod:

AS doporučuje projekt rekonstrukce počítačové sítě v budově B k realizaci v nejkratším možném termínu.

3. zápis z jednání TK z 22.3.2017

Zápis provedl: Ing. Chalupa

Přítomni: Bubeník, Jíra, Litoš, Pazderka, Polák, Hlavatá, Fíla, Rada, Najmanová, Hájková, Pollert, Dočkal, Chalupa; hosté: Šenberger, Vlasák, Merta, Dukát

 • Občerstvení před fakultou

– informace od p.Merty a Dukáta o záměru zřídit v prostoru infocentra sezonní občerstvení, doporučeno kontaktovat PR odd rektorátu, variantní možnost v prostoru vstupu do objektu A od NTK popř. čítárna

 • Žluté skříňky v suterénu

– do konce března prototyp

 • Smlouva mobilního operátora s ČVUT popř. fakultou

– smlouva skončila ke konci roku, dotaz na velký senát zda něco v této oblasti plánuje

 • Informační systém FSv

– informační kiosek u vstupu, doporučena prohlídka obdobného zařízení na FS

 • Akce rekonstrukce poslucháren zrušena

– z důvodu nezařazení do plánu investičních záměrů MŠ, informace bude podána na následujícím zasedání AS (Šenberger)

 • Plánované rekonstrukce pro nejbližší období

– čítárna, vzduchotechnika budova A (1np), náhrada parního topení v suterénu C

 • Využití volných míst parkoviště za budovou D vedoucími kateder a vedením (Vlasák)
 • Sdílení dokumentů AS

– příprava šablony pracovníkem VIC (Pollert)

2. zápis z jednání TK z 1.3.2017

Zápis provedl: Ing. Chalupa

Přítomni: Bubeník, Jíra, Litoš, Pazderka, Polák, Mára, Hlavatá, Fíla, Laiblová, Scheinherrová, Pollert, Šikola, Dočkal, Cajthaml, Chalupa       host Šenberger

 • Parkování

– parkoviště vjezd z ulice Bílé, cca 35 míst, parkování fakultních vozů, způsob využití ostatních míst – návštěvy, definovaná skupina uživatelů (VIP, K9xx)

– parkovací dům – studie, doporučeno usnesení : AS FSv ČVUT ukládá vedení fakulty aby se zabývalo projektem parkovacího domu.

 • Informace o připravovaných projektech (Šenberger)

– rekonstrukce poslucháren v budově B (zahájení stavby v létě, dokončení květen 2018), přestavba budovy H (projekt připraven), fasáda budovy B (soutěž na projektanta, nabídky od 5 do 25 mil.), vzduchotechnika v budově A

 • Čítárna s kavárnou

– realizace léto 2017, projekt arch. Zoula

 • Informační systém FSv

– informační kiosek u vstupu, dispoziční plán (Cajthaml)

 • Bufet

– informace o schůzce s ředitelem SÚZ (Mára), příprava ankety (Hlavatá)

 • Stojany na kola

– diskuze k umístění stojanů

 • Sdílení dokumentů AS

–sharepoint (Mára, Pollert připraví prezentaci na zasedání AS)

 • Web

– chybějící nebo špatně dohledatelné informace o některých aktivitách na fsv (posilovna, fotostudio apod. – PR)

1. zápis z jednání TK z 8.2.2017

Zápis provedl: Ing. Chalupa

Přítomni: Bubeník, Jíra, Kašpar, Litoš, Pazderka, Polák, Mára, Hlavatá, Rada, Fíla, Hájková, Laiblová, Scheinherrová, Bouška, Chalupa

 • Parkování v Kolejní ulici

– nové parkovací karty pro zaměstnance FSv, číslované s uvedením katedry; kontrola karet MP, doporučena úprava dodatkové tabule „Mimo držitelů parkovacích karet“

 • Parkovaní za budovou D

– vjezd z Bílé, projekt parkovacího domu

 • Parkování pod budovou FA

– požadavek na zrušení kategorie abonentů typu A, příští schůzka TK s prof. Šenbergerem

 • Nefunkční skříňky v suterénu budovy C

– doporučena výměna zámků

 • Tříděný a nebezpečný odpad

– doporučena kontrola dodržování pravidel nakládání s odpadem

 • Informační systém v prostorách FSv

– doporučena revize stávajícího informačního systému popř. návrh nového

 • Bufet

– stížnosti na sortiment a ceny, absence „zdravé výživy; pracovní skupina Kašpar, Hlavatá, Rada, Fíla, Scheinherrová připraví souhrn připomínek pro schůzku TK s vedením bufetu a SÚZu