Zápis ze 3. řádného zasedání Akademického senátu FSv z 29.3.2017

Program:
1. Kontrola zápisu z 2. řádného zasedání AS FSv
2. Doplnění AS FSv novým senátorem za SKAS Bc. Ondřejem Frankem
3. Aktuální informace k rekonstrukci poslucháren „B“ (prod. prof. Šenberger)
4. Disciplinární komise FSv (doc. Pazderka, Ing. Mára)
5. Informace ze zasedání (3x) Legislativní komise (prof. Polák)
6. Informace ze zasedání Ekonomické komise (doc. Cajthaml)
7. Informace ze zasedání (2x) Technické komise (Ing. Chalupa)
8. Návrh nového způsobu sdílení dokumentů AS FSv (doc. Pollert)
9. Různé

Zapsala: Hana Najmanová

 1. Nikdo nemá připomínek k zápisu z minulého zasedání AS
 2. Ondra F. se představil senátu
 3. Financování plánovaných projektů pro výstavbu
 • Šenberger: Stav plánovaných investičních akcí: Financování poslucháren B bude odloženo (na kdy, to je ve hvězdách, ale raději dříve, nežli později), peníze přicházejí z ministerstva (v několikaletých programech) nebo existuje rozpočet FSv (dá se uvažovat jen do určitých částek); v dlouhodobém plánu byla komplexní rekonstrukce budovy B, peníze z investic se stáhly na ČIIRK (vedení ČVUT neřeklo, odkud je ČIIRK financován, ukázalo se to tedy teprve nedávno); OVIČ (vedoucí oboru Ing. Kosina) hledal řešení pro alespoň částečné uspokojení potřeb FSv, návrh strukturalizace investice (rozdělení do dílčích projektů: větší (posluchárny B, vyjmuty z rekonstrukce budovy B jako celku), menší (připravený projekt včetně rozpočtu na domeček H→ pokus financovat i z dalších zdrojů; vzduchotechnika v budově A v řádu jednotek milionů). Paní děkanka žádala OVIČ a kvestora, aby mohlo být vypsáno výběrové řízení na projekt poslucháren, bylo přislíbeno financování; 10 dnů zpátky se zjistilo, že o financování poslucháren nebylo zažádáno a projekt není na seznamu (prioritu má KOKOS na Kladně), před týdnem oficiálně oznámeno vedení fakulty (Ing. Boháč). Plán investic nebyl oficiálně dostupný, nový plán, který se připravuje, také není oficiálně distribuován (informace se šíří šeptandou). Příští rok se fakulta bude ucházet o financování poslucháren B (projekty jsou hotové), ale nebude to probíhat stejným způsobem, existují nějaké záruky?
 • Jiří Pazderka: Pozvat Ing. Kosinu na příští zasedání, aby situaci vysvětlil? Můžeme si stěžovat jako fakulta, ale větší tlak by byl, kdyby si stěžovaly i ostatní fakulty. Kdy pozvat Ing. Kosinu? Raději dříve než na příštím řádném zasedání AS FSv, speciální technická komise (usnesení by musel stejně schválit SA FSv) nebo mimořádné zasedání AS FSv?
 • Paní děkanka je zklamaná a uvítala by aktivitu senátu, která by pomohla k tomu, aby se připravené/plánované projekty FSv dostaly do akčního plánu ČVUT; ostatní děkani jsou si vědomi toho, že FSv má prioritu s padajícími panely obvodového pláště; kvestor dohlédne na to, aby se v několika dnech rozeslal formulář pro doplnění plánovaných akcí (zasedání grémia rektora včera)
 • Jiří Cajthaml: existuje nějaký dokument, který odchází za ČVUT na ministerstvo (akce minulé, aktuální, budoucí); seznam investic následně putuje do AS ČVUT, jiné fakulty tam své investiční akce mají; jak se zájem o investiční akce projevuje u OVIČ?

Závěr: Po opakovaném vylepšování a zostřování bylo přijato usnesení, že AS FSv nesouhlasí s odkladem financování poslucháren budovy B a zároveň žádá vysvětlení.

 1. Disciplinární komise

Bylo odsouhlaseno usnesení, jak bude zaneseno do legislativního řádu schvalování členů disciplinární komise.

 1. Informace ze zasedání (3x) Legislativní komise (prof. Polák)

Od schválení statutu ČVUT poběží lhůta 6 měsíců, kdy musí fakulta začlenit do svých vnitřních předpisů (neplatí oficiální lhůta 31. srpna 2017 daná zákonem).

prof. Polák informuje o třech zasedáních legislativní komise:

 • Jednací řád a volební řád AS FSv, aktuální znění je k dispozici k pročtení
 • Připravené změny: dva případy zaniknutí členství (3 neomluvené neúčasti, neúčast na polovině zasedání v předchozích 12 měsících, výjimka ano, ale musí se o ni požádat písemně); doplnění orgánů AS FSv (legalizace pozice tajemníka), doplnění hlasování per rollam (pro nezbytně nutné případy)
 • Volební řád předkládá děkan, paní děkanka přečte a předloží
 • Diskuse k formulaci v jednacím řádu AS FSv „per rollam“, výsledky by měly být zveřejněny ihned po ukončení hlasování, nikoliv až na nejbližším zasedání (prof. Patzák); existuje i řešení prostřednictvím online systému sdílení dokumentů (bude upřesněno dále)
 1. Informace ze zasedání Ekonomické komise (doc. Cajthaml)

doc. Cajthaml informuje o zasedání ekonomické komise:

 • Výnosy fakulty zhruba 800 milionů ročně, rektorát si odebírá zhruba 50 milionů (mimonormativ) – může se v následujícím období výrazně změnit, fakulta si odebírá zhruba 27 % u pedagogiky, u vědy a výzkumu je to o něco méně
 • Pan tajemník doplňuje informaci, že stále nejsou k dispozici podklady, aby mohl být připraven finanční plán (nicméně je z 99 % připravena metodika, která by měla být aplikovatelná vždy); v nejbližší době možné probrat na ekonomické komisi a na příštím zasedání AS FSv možno schválit (v řádném termínu)
 1. Informace ze zasedání (2x) Technické komise (Ing. Chalupa)

Ing. Chalupa informuje o dvou zasedáních technické komise:

 • Řešena problematika financování rekonstrukce poslucháren budovy B (účast prof. Šenbergera)
 • Parkovací dům, doporučení vedení fakulty, aby se k projektu vrátilo a tento oživilo (aktuálně změna situace, tento bod není natolik významný)
 • Systém sdílení dokumentů (bude upřesněno dále)
 • Provoz občerstvení v prostorách před fakultou (studentská iniciativa); informace o záměru, chtějí využít zázemí informačního centra před fakultou (AirHouse je spravovaný PR oddělením rektorátu ČVUT)
 • Aktuální stav žlutých skříněk v suterénu budovy B
 • Smlouva mobilního operátora s ČVUT; zástupci AS ČVUT by měli zjistit, zda se ČVUT chystá podniknout nějaké globální kroky nebo má každá fakulta řešit samostatně – Pan tajemník doplňuje: poslední smlouva vyprší v nejbližší době, rektorát připravuje nové výběrové řízení, existuje i možnost jednotlivých výběrových řízení fakult (případně v rámci zakázky malého rozsahu možné oslovit stávajícího operátora bez výběrového řízení) – Michal M.: Uvažuje se o možnosti zařadit i studenty? Je nutné ověřit (prof. Máca doplňuje, že za plnění závazků vůči operátorovi ručí zaměstnavatel, problematické u studentů; v případě vyřešení by vznikla lepší vyjednávací pozice; Robert B. doplňuje, že každý má vlastní smlouvu)
 • Informační kiosek, který mají na FELu funguje dobře; něco podobného by mohlo být i na naší fakultě, prof. Šenberger doplňuje, že kiosek je možné letos instalovat (interaktivní obrazovka s informacemi)
 • Parkoviště za budovou D bude využito pro parkování vybrané skupiny uživatelů (vedoucí pracovníci fakulty) – Pan tajemník doplňuje informaci o „horní ploše“ na parkování (v současné době K123 využívá plochu na uskladnění vzorků, pravděpodobně do konce roku 2018, možnost získání 50 – 60 míst, prof. Patzák: horní parkoviště by mělo být zpoplatněno stejně jako parkovací dům), možnost rozšíření parkovací kapacity pro zaměstnance FSv – Jíra: Parkování externích firem (v současné době mají nájemci k dispozici parkovací kartu, celkem přibližně 15 míst), AS FSv musí rozhodnout, kdo má na parkovací kartu nárok, Ing. Chalupa připraví přehled vydaných parkovacích karet; prof. Šenberger upozorňuje, že systém parkování není zcela systémový (část Kolejní ulice před budovou menzy není dořešena vůbec), pan tajemník doplňuje, že systém parkování je založen pouze na interním opatření fakulty
 1. Návrh nového způsobu sdílení dokumentů AS FSv (doc. Pollert)

doc. Pollert a Michal M. přibližují aktuální situaci:

 • cvut.cz
 • Senátoři budou mít uvedenou roli na usermapu, automaticky budou přiděleny role (oprávnění editovat, číst…)
 • Kalendář a seznam dokumentů, podsložky zasedání AS FSv, jednotlivé komise
 • Možnosti sharepointu jsou široké (hlasování, nastavení upozornění apod.)
 1. Různé
 • Přihlášky ke studiu – čísla nejsou známá (prof.Máca)
 • Není sil orientovat se v další diskusi

3. zápis z jednání LK z 22.3.2017

Zápis provedl: prof. Polák

Přítomni:
– za komoru akademických pracovníků: Bubeník, Košatka, Pazderka, Pešková, Polák, Vašková
– za studentskou komoru: Bouška, Fíla, Hlavatá, Najmanová.
Předmětem jednání legislativní komise AS FSv byl návrh vnitřního předpisu Fakulty stavební:
–„Jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební“,
který byl vydán 20.3. 2017.
Vznesené připomínky jednotlivých účastníků jednání byly po diskuzi zapracovány do nové verze tohoto předpisu, která byla všem členům AS FSv zpřístupněna 23. 3. 2017.
Dne 23. 3. 2017 Michal Polák

2. zápis z jednání LK z 15.3.2017

Zápis provedl: prof. Polák
Přítomni:
–za komoru akademických pracovníků: Bubeník, Košatka, Pazderka, Pešková, Polák, Vašková
–za studentskou komoru: Fíla, Hlavatá.
Předmětem jednání legislativní komise AS FSv byl návrh vnitřního předpisu Fakulty stavební:
–„Volební řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební“,
který byl vydán 7.3. 2017.
Vznesené připomínky jednotlivých účastníků jednání byly po diskuzi zapracovány do nové verze tohoto předpisu, která byla všem členům AS FSv zpřístupněna 20. 3. 2017.
Dne 23. 3. 2017 Michal Polák

3. zápis z jednání TK z 22.3.2017

Zápis provedl: Ing. Chalupa

Přítomni: Bubeník, Jíra, Litoš, Pazderka, Polák, Hlavatá, Fíla, Rada, Najmanová, Hájková, Pollert, Dočkal, Chalupa; hosté: Šenberger, Vlasák, Merta, Dukát

 • Občerstvení před fakultou

– informace od p.Merty a Dukáta o záměru zřídit v prostoru infocentra sezonní občerstvení, doporučeno kontaktovat PR odd rektorátu, variantní možnost v prostoru vstupu do objektu A od NTK popř. čítárna

 • Žluté skříňky v suterénu

– do konce března prototyp

 • Smlouva mobilního operátora s ČVUT popř. fakultou

– smlouva skončila ke konci roku, dotaz na velký senát zda něco v této oblasti plánuje

 • Informační systém FSv

– informační kiosek u vstupu, doporučena prohlídka obdobného zařízení na FS

 • Akce rekonstrukce poslucháren zrušena

– z důvodu nezařazení do plánu investičních záměrů MŠ, informace bude podána na následujícím zasedání AS (Šenberger)

 • Plánované rekonstrukce pro nejbližší období

– čítárna, vzduchotechnika budova A (1np), náhrada parního topení v suterénu C

 • Využití volných míst parkoviště za budovou D vedoucími kateder a vedením (Vlasák)
 • Sdílení dokumentů AS

– příprava šablony pracovníkem VIC (Pollert)

2. zápis z jednání EK z 15.3.2017

Zápis provedl: doc. Cajthaml
Přítomni: dle prezenční listiny

Programem jednání byla zejména diskuze nad přípravou rozpisu rozpočtu fakulty na rok 2017. V první části vystoupil pan tajemník. Seznámil komisi s představou rozpisu s tím, že zatím nejsou známa konkrétní čísla pro rozpočet fakulty (chybí rozpočet ČVUT a rozpis mimonormativu). Představa vedení fakulty je taková, že v metodice rozpisu nebudou provedeny zásadní změny. Pan tajemník také komentoval nově zavedené ukazatele F a V, které MŠMT začalo používat místo ukazatelů A a K. Bylo prezentováno přepočítání těchto
ukazatelů tak, abychom mohli zachovat stávající metodiku (viz níže).

 

 

 

 

 

 

Ve druhé části jednání předseda komise prezentoval své výpočty týkající se jednotlivých skupin finančních prostředků na fakultě (P – pedagogika, R – věda, O – ostatní) a dopadem režií a odvodů v těchto skupinách dle metodiky na cílové pracoviště (katedry). Ukazuje se, že z výnosů z pedagogiky se na cílová pracoviště po odpočtu mimonormativu rektorátu a nákladů fakulty dostává cca 61 % prostředků. U prostředků na RVO (RIV body) je to cca 72 %. Mírně tedy převažují odvody za vědecké výkony. Předseda komise navrhl případné upravení hodnot odvodů v metodice, ale většina členů komise nepovažuje změnu za aktuální. Následovala bohatá diskuze nad problematikou.
Důležité závěry, které v diskuzi zazněly:
– “režie” doplňkové činnosti je moc vysoká a jsme tak nekonkurenceschopní (doc. Pollert, prof. Polák)
– změna v metodice (podpora pedagogiky) by byla nespravedlivá – doplatily by na to “vědecké” katedry (prof. Patzák)
– není jisté, že finanční podpora pedagogiky zlepší její úroveň (Ing. arch. Kašpar)
– je pro zaměstnance motivující zpracovávat DČ v rámci fakulty a nedělat jí na svojí firmu? (doc. Cajthaml)
– není možné ve škole pracovat pro svoji firmu s fakultním vybavením (pan tajemník)
– rozpočet fakulty se bude schvalovat pravděpodobně v květnu (podle schválení rozpočtu ČVUT) (pan tajemník)

Ples máme úspěšně za sebou

Jelikož k zimnímu období neodmyslitelně patří i plesová sezona, Fakulta stavební samozřejmě nemohla zůstat pozadu. Letošní reprezentační ples naší fakulty se nesl ve stylu 20. let, což s sebou přineslo mnohdy velmi originální módní kreace. Ples pod názvem „Nejstylovější doplněk 20. let 20. století“ byl letos mimořádně pořádán nejen Studenskou komorou akademického senátu FSv, ale také studenským klubem FSv ŠTUK, jehož členům patří velký dík za hodiny a hodiny práce s přípravami. Letošní ples byl totiž první akcí nového SKASu, který se ve své funkci teprve „zabydloval“, a proto jsme si vědomi, že bychom se bez spolupráce ŠTUKu neobešli.

Ples se nově konal v příjemných prostorách Národního domu na Vinohradech. K tanci a poslechu zahrál Taneční orchestr Josefa Hlavsy, který se vystřídal s Pražským filmovým orchestrem. Taneční parket nezůstal ani na chvíli prázdný, za což jsme samozřejmě moc rádi! Kromě tance bylo k vidění i velmi zajímavé vystoupení Michala Tomana a Markéty Koberové ve sportovním aerobiku. A samozřejmě nesměla chybět oblíbená fotobudka Smilefie – fotografie z plesu si můžete prohlédnout zde: http://smilefie.cz/galerie/ples-fsv-cvut-narodni-dum-3-3-2017/

Doufáme, že i společenské hry o ceny vás pobavily a že se k nám přidáte opět příští rok!

Na malé ohlédnutí za plesem se můžete podívat v následujícím videu:

Jak se letošní ples povedl? Posuďte vy… Už teď se těšíme na další rok!

Zveřejnil(a) ČVUT Fakulta stavební dne 14. březen 2017

 

2. zápis z jednání TK z 1.3.2017

Zápis provedl: Ing. Chalupa

Přítomni: Bubeník, Jíra, Litoš, Pazderka, Polák, Mára, Hlavatá, Fíla, Laiblová, Scheinherrová, Pollert, Šikola, Dočkal, Cajthaml, Chalupa       host Šenberger

 • Parkování

– parkoviště vjezd z ulice Bílé, cca 35 míst, parkování fakultních vozů, způsob využití ostatních míst – návštěvy, definovaná skupina uživatelů (VIP, K9xx)

– parkovací dům – studie, doporučeno usnesení : AS FSv ČVUT ukládá vedení fakulty aby se zabývalo projektem parkovacího domu.

 • Informace o připravovaných projektech (Šenberger)

– rekonstrukce poslucháren v budově B (zahájení stavby v létě, dokončení květen 2018), přestavba budovy H (projekt připraven), fasáda budovy B (soutěž na projektanta, nabídky od 5 do 25 mil.), vzduchotechnika v budově A

 • Čítárna s kavárnou

– realizace léto 2017, projekt arch. Zoula

 • Informační systém FSv

– informační kiosek u vstupu, dispoziční plán (Cajthaml)

 • Bufet

– informace o schůzce s ředitelem SÚZ (Mára), příprava ankety (Hlavatá)

 • Stojany na kola

– diskuze k umístění stojanů

 • Sdílení dokumentů AS

–sharepoint (Mára, Pollert připraví prezentaci na zasedání AS)

 • Web

– chybějící nebo špatně dohledatelné informace o některých aktivitách na fsv (posilovna, fotostudio apod. – PR)

1. zápis z jednání LK z 1.3.2017

Zapsal: prof. Polák

Přítomni: za komoru akademických pracovníků: Bubeník, Košatka, Pazderka, Pešková, Polák
za studentskou komoru: Bouška, Fíla, Mára, Najmanová.
Předmětem jednání legislativní komise AS FSv byly návrhy dvou vnitřních předpisů Fakulty stavební:
–„Jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební“,
–„Volební řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební“, které byly vydány 27. 2. 2017.
Vzhledem k omezenému času a většímu počtu připomínek byl projednán pouze návrh Jednacího řádu AS FSv. Vznesené připomínky jednotlivých účastníků jednání byly po diskuzi zapracovány do nové verze tohoto předpisu, která bude všem členům AS FSv zpřístupněna do 7. 3. 2017.
Dne 2. 3. 2017 Michal Polák