Rekonstrukce poslucháren v budově B v nedohlednu?

Slavnostní otevření zrekonstruovaných poslucháren C v roce 2015. Dočkáme se i rekonstrukce těch největších v budově B? Foto: Jiří Ryszawy.

Na posledních schůzích AS FSv ČVUT se vášnivě debatovalo nad plánovanými rekonstrukcemi obvodového pláště budovy „B“ Fakulty stavební, a především pak největších poslucháren B280 a B286. Na obvodový plášť zatím nebyla vytvořena vhodná projektová dokumentace, která by byla z hlediska čerpání dotací uznatelná (stávající návrh v hodnotě 800 milionů byl na ministerstvu zamítnut). Zato rekonstrukce poslucháren byla dlouhodobě plánována a je velmi dobře připravena. Její realizace připadla na rok 2017. Jak jsme se ale bohužel před několika týdny dozvěděli, tato rekonstrukce doslova „zmizela“ z plánů ČVUT na čerpání dotací z MŠMT ČR na tento rok a byla posunuta do nedohledna, což zklamalo velkou část studentů Fakulty stavební, kteří si po dlouhá léta stěžují, že je v posluchárnách „v létě příliš horko a v zimě nesnesitelná zima.“ Na mimořádné schůzi Technické komise, která je jednou ze čtyř částí AS FSv ČVUT, se nám zodpovídal pan Ing. Kosina, který má čerpání těchto dotací na starosti. Z tohoto jednání jsme si odnesli zjištění, že se vedení ČVUT na poslední chvíli rozhodlo zrekonstruovat budovu KOKOSu v Kladně, kde sídlí FBMI, i když byly tyto dotace slíbeny naší fakultě. Byli jsme z tohoto kroku velmi překvapení, a proto jsme se obrátili s několika dotazy přímo na pana rektora prof. Konvalinku, který měl mít poslední slovo při rozdělování dotací.

  • Dozvěděli jsme se, že rekonstrukce poslucháren v budově B, která byla dlouhodobě plánována, byla vyškrtnuta z plánů ČVUT na letošní čerpání dotací z MŠMT ČR a místo ní byla upřednostněna rekonstrukce budovy KOKOSu v Kladně. Proč tomu tak bylo?

Důvodem pro nezařazení tohoto investičního záměru (IZ) ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) byla skutečnost, že ČVUT v programovém období 2011–2015 vyčerpalo více než 90% plánovaných investičních prostředků na stavební akce – mezi jinými také rekonstrukce poslucháren FSv a rekonstrukce obvodového pláště objektu C FSv, rekonstrukce obvodového pláště budovy A FSv v celkové výši v součtu cca 250 mil. Kč z 1,1 mld. Kč, které mělo ČVUT alokováno v tomto programu na roky 2011–2015. Vzhledem k tomu, že jiné veřejné vysoké školy (VVŠ) nebyly schopny čerpat investiční prostředky tak dobře jako ČVUT a v kapitole investic VVŠ zbylo ke konci roku 2015 více než 3,5 mld. Kč, rozhodla Vláda ČR prodloužit programové období 2011-2015 do roku 2019, tj. o 4 roky bez toho, že by do kapitoly investic VVŠ přidala finanční prostředky. Pro ČVUT by to znamenalo nemožnost jakýchkoli větších investic v letech 2016–2017 (rokem 2018 začíná nové programové období, ve kterém má ČVUT opět nové finanční prostředky). Protože výstavba objektu ČVUT-CIIRC v ulici Jugoslávských partyzánů byla financována nad rámec investic programového období 2011–2015 částkou 1 mld. Kč a protože se tato stavba podařila realizovat bez vícenákladů, získalo ČVUT další prostředky ve výši 179 mil. Kč na rok 2017. Tyto prostředky byly primárně připraveny na dvě větší investiční akce. Rekonstrukci objektu Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) v Kladně ve výši cca 120 mil. Kč (budova není zkolaudována pro vzdělávací účely, pouze jako kancelářská budova a hrozí odebrání akreditace, pokud nebude dodáno do konce roku 2018 kolaudační rozhodnutí a navíc je ve špatném technickém stavu vnitřních nosných konstrukcí a schodišť a nevyhovuje z požárního hlediska) a rekonstrukci poslucháren B280 a B286 FSv ve výši cca 60 mil. Kč. ČVUT předalo tento požadavek MŠMT k zařazení obou IZ do programu investic, bohužel MŠMT požadavku přes moje opakované žádosti nevyhovělo z důvodu, že je nutné ponechat v programu finanční rezervu ve výši 27 mil. Kč a odsunulo tak IZ rekonstrukce poslucháren na rok 2018. Je mi to líto, dělal jsem vše proto, abych mohl dostát svému slibu, který jsem vyjádřil na zasedání AS FSv před rokem. Jen pro srovnání – stavební povolení na rekonstrukci poslucháren B280 a B286 bylo vydáno v březnu 2017, stavební povolení na rekonstrukci objektu KOKOS v Kladně již v lednu 2016.

  • Slyšeli jsme, že budova KOKOSu je v „havarijním“ stavu. Proč se tedy její situace neřešila již dříve?

Bohužel, situace se stavem budovy je komplikovaná, dlouho trvalo připravit projekt rekonstrukce a získat stavební povolení, bez kterého není možné akci připravit k realizaci. Také nebyl vysoutěžen zhotovitel stavby a technický dozor investora. Příprava tohoto IZ začala již před 6 lety.

  • Jak vlastně funguje systém rozdělování peněz na ČVUT, které získáváme z dotací MŠMT ČR (kdo má první a kdo poslední slovo)?

Odbor výstavby a investiční činnosti ČVUT (OVIČ), který vede od roku 2014 Ing. Kosina, připravuje ve spolupráci s fakultami a součástmi seznam investic, které požadují fakulty a také se do tohoto seznamu dostávají akce, které mají celoškolský přesah (například výstavba archivu ČVUT, příprava nového působiště Ústavu technické a experimentální fyziky, který se nachází na pozemku University Karlovy v prozatímním objektu a tento pozemek musí ČVUT uvolnit UK do dubna 2019 apod.). Tento seznam je projednáván v poradních orgánech rektora (Vedení ČVUT, Kolegium rektora a Gremium rektora) a poté také v AS ČVUT a ve SR ČVUT. V současné době připravujeme tento seznam pro programové období 2018–2022. Konečné slovo má MŠMT, které buď konkrétní IZ do investičního programu zařadí, nebo ne.

  • Několikrát bylo otevřeno téma nové budovy ČVUT CIIRC, především pak její dofinancování. Měl byste k tomu nějaký komentář?

Ano, rád shrnu, co bylo předmětem dofinancování IZ budovy ČVUT-CIIRC. Celková částka je 1,425 mld. Kč. Z ní 1 mld. je dotace MŠMT, 221 mil. Kč je kofinancování ze strany ČVUT a 203 mil. Kč je DPH, které muselo ČVUT zaplatit v jednotlivých fakturacích, ale které bude ČVUT vráceno (většina prostředků DPH již vrácena byla). Před zahájením stavby bylo třeba připravit budovu bývalé Technické menzy, která je srdcem nové budovy ČVUT-CIIRC – přestěhovat laboratoř ČVUT-CNR (čs.-čínské pracoviště pro vývoj elektrických lokomotiv) ve výši 8 mil. Kč, přestěhovat Inovacentrum a ve Studentském domě pro něj rekonstruovat prostory ve výši 9 mil. Kč, ukončit pronájem prodejně BILLA, ukončit fungování Vědeckého inkubátoru a přestěhovat jej do náhradních prostor a mnoho dalších drobných záležitostí, kde také vznikly výdaje na straně ČVUT, které bylo potřeba uhradit. K tomuto účelu byly použity prostředky, které získalo ČVUT v roce 2009 ve výši 104,5 mil. Kč jako jednorázovou dotaci od Vlády ČR, dle sdělení rektora prof. Havlíčka jako zálohu na vybudování ČVUT-CIIRC. Pro potřeby koordinace výstavby byl v roce 2014 zřízen Řídicí tým investiční akce ČVUT-CIIRC, ve kterém byli pracovníci ČVUT prof. Pavlík (předseda a zplnomocněný zástupce rektora pro výstavbu ČVUT-CIIRC), kvestor Dr. Gazda, Ing. Kosina (projektový manažer), prof. Mařík (řešitel projektu ČVUT-CIIRC), Ing. Mikešová (finanční metodička), Dr. Dočkal (projektový manažer), Mgr. Čermák (právník) a dva technici. Roční náklady na jejich mzdy a na náklady spojené s organizací výstavby byly 7,5 mil. Kč. K pokrytí kofinancování byl použit AS ČVUT schválený úvěr ve výši 160 mil. Kč. V současné době jsou již téměř všechny finanční prostředky vyúčtovány. IZ ČVUT-CIIRC prošel kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu, který IZ kontroloval v období 10/2016 až 4/2017, a nebylo shledáno žádné pochybení. To je vynikající výsledek práce řídicího týmu a ČVUT jako instituce.

  • Proč se vlastně ČVUT rozhodlo postavit novou supermoderní budovu v době, kdy jsou stávající budovy, které jsou denně využívány tisíci studenty, v havarijním stavu?

Za prvé, stávající budovy nejsou v havarijním stavu, v nepříliš dobrém stavu je obvodový plášť budovy B FSv. Za druhé, ČVUT se rozhodlo rekonstruovat a dostavět objekt bývalé Technické menzy, protože byl vybydlený, potřeboval by tak jako tak rekonstrukci, a protože mělo ČVUT vizi vytvořit nový vysokoškolský ústav (podle vzoru Fraunhofferových institutů v SRN nebo Weitzmannova institutu v Izraeli) s názvem Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, který se stane v příštích letech prestižním pracovištěm v oborech informatiky, robotiky a kybernetiky nejen v Evropě, ale i na světě a posune ČVUT mezi nejlepší univerzity. O tom jsem přesvědčen. Neopominutelnou skutečností je fakt, že se velmi obtížně shánějí finanční prostředky na opravy a údržbu, mnohem „snadnější“ je přesvědčit politiky o nutnosti investovat do budoucnosti univerzity, do něčeho, co nás všechny „přežije“ a co bude výkladní skříní evropské a světové vědy.

  • Kdy se tedy studenti Fakulty stavební mohou těšit na rekonstrukci poslucháren?

S MŠMT jsme domluveni na zařazení IZ rekonstrukce poslucháren B280 a B286 do programu investic v roce 2018, na rok 2019–2020 pak bude zařazen IZ rekonstrukce budovy B.

  • Jaké jsou nejbližší plány na zlepšení studijního prostředí na Fakultě stavební? Zbyly vůbec na tento rok nějaké peníze pro naší fakultu (z hlediska rekonstrukcí a oprav)?

Pokud jde o zlepšení studijního prostředí, tak to je otázka na vedení FSv, která má ve správě objekt Fakulty stavební. Údržbu a opravy musí primárně zajišťovat FSv. V tomto roce se budou realizovat dvě investiční akce, a to rekonstrukce hygienického zázemí v 1.NP, rekonstrukce VZT v 1.PP a 1.NP (5,8 mil. Kč bez DPH) a rekonstrukce parního vytápění v 1.PP FSv A (2,0 mil. Kč bez DPH). Pokud jde o další investice, připravuje se čerpání prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, v jehož rámci byla FSv velmi úspěšná a získala projekty v řádu 280 mil. Kč, které budou postupně v letošním a příštích letech použity pro rozvoj studijních programů, vybavení laboratoří a infrastruktury na FSv.

 

Focení nových senátorů a senátorek

Ve středu 26. dubna 2017 se uskutečnilo první společné focení studentské komory AS FSv ČVUT. Chtěli jsme se vyhnout nudným oficiálním fotografiím, a tak jsme na jedné ze schůzí dali hlavy dohromady a hledali jsme originální a vtipný námět. Nakonec jsme vybrali ten, který nás pobavil asi nejvíce: senátoři z doby starověkého Říma. Abychom ušetřili životní prostředí, místo nákupu plastových maket jsme si zhotovili věnce svépomocí za použití sušeného bobkového listu. Naše slavnostní tógy byly „vyrobeny“ z prostěradel zapůjčených na Masarykově koleji, jejímž zaměstnancům tímto děkujeme za spolupráci. Každý ze senátorů si přinesl nějaký tematický atribut, aby lépe vynikla jeho „super schopnost“.

V den focení se nám ochotně věnoval pan Ryszawy, který je oficiálním fotografem ČVUT. Z několikahodinového focení, během kterého jsme se mezi sebou lépe poznali, a zasmáli se sami sobě, vznikla spousta podařených veselých profilových fotografií, o které se s vámi nyní chceme podělit (viz naše profilové fotografie v sekci Členové SKAS). Věříme, že vás výsledek našeho snažení rozesměje a že nás budete vnímat jako kreativní skupinu, která se ničeho nebojí 🙂

Chcete se dozvědět více o senátu? Chcete nás poznat lépe? Napište nám!

4. zápis z jednání TK z 18.5.2017

Zápis provedl: Ing. Chalupa

TK projednala záměr obnovy počítačové sítě v budově B, jejím důvodem je špatný stav současných rozvodů a síťových prvků, který má vliv na chod celé fakulty. Projekt je navržen v minimálním rozsahu (cca 8 mil. Kč),  aby byla zachována funkčnost sítě do doby rekonstrukce budovy B (nejdříve 2019 – součástí rekonstrukce bude i nová počítačová síť). TK navrhuje do usnesení AS tento bod:

AS doporučuje projekt rekonstrukce počítačové sítě v budově B k realizaci v nejkratším možném termínu.