1. zápis z jednání EK z 25.1.20171. zápis z jednání EK z 25.1.2017

Zápis provedl: doc. Cajthaml
Přítomni: dle prezenční listiny
Předseda komise úvodem přivítal členy komise a pana tajemníka. Jako místopředsedu komise navrhl doc. Bubeníka, který souhlasil. Jednání komise nemělo pevně daný program, jednalo se o úvodní setkání komise s představením fungování ekonomiky na fakultě. Pan tajemník prezentoval finanční toky na ČVUT a FSv a během jeho prezentace probíhala diskuze k různým tématům, která budou podrobněji zmíněna. Jednání bylo ukončeno v 10:45.
Probíraná témata:
  • Mimonormativ ČVUT
– celkem bývá 240-260 mil. na celé ČVUT, z toho odvádí fakulta cca 50 mil.
– letos pravděpodobně více – až 300 mil. (pan tajemník)
– když bude mimonormativ 300 mil., tak to musí doplatit fakulty (doc. Košatka)
  • Poměr finančních zdrojů fakulty
– dlouhodobě klesá od MŠMT podpora pedagogiky a spíše stoupá podpora vědy (bude nutné na toto reagovat v rámci metodiky rozpisu (pan tajemník))
– na fakultě poměry zdrojů na pedagogiku a vědu zatím cca 50:50, ale mění se
  • Režie fakulty
– pohybujeme se okolo 19-21 %, což zhruba odpovídá režiím z projektů
– u pedagogiky je větší servis fakulty vzhledem k učitelům (prakticky zaměstnanec pouze připravuje výuku a učí a o ostatní se postará fakulta), u vědy a výzkumu je servis menší (řešitel musí najímat pracovníky na
administrativu, či spoustu věcí zařídit sám), pak režie není srovnatelná s pedagogikou (prof. Patzák)
– bylo by možné zvážit podporu pedagogiky i z prostředků vědy (pan tajemník)
– bylo by dobré se na téma využití režií podrobněji zaměřit v samostatném zasedání (doc. Cajthaml)
– fakulta nepoužívá Full Cost, na rozdíl od Brna (prof. Wald) – jsme schopní režie vypočítat, prakticky se jedná o Full Cost, akorát tomu tak neříkáme, protože na to není zpracovaná metodika (pan tajemník)
  • Doplňková činnost
– hlídá fakulta, jestli je výhodnější zpracovávat doplňkovou činnost pro fakultu nebo na vlastní firmu? (doc. Cajthaml)
– nejsme konkurenceschopní se současným modelem režií z doplňkové činnosti
(prof. Patzák) – musíme držet podobnou režii jako u hlavní činnosti, tedy u výuky a výzkumu (pan tajemník)
– fakulta by mohla více podpořit DČ tak, aby zaměstnanci měli motivaci ji zpracovat pro fakultu a ne soukromě (prof. Patzák)
– přibývá administrativa u DČ – např. oddělení pro DČ +oddělení veřejných zakázek (doc. Pollert) – dalo by se centrálně zlepšit
– téma doplňkové činnosti bude řešeno na samostatném zasedání komise
  • Projekty VaV
– režie projektů je u různých poskytovatelů různá, spíše dlouhodobě klesá, dříve bývalo standardem 20 % (pan tajemník)
– servis VaV na fakultě by bylo dobré analyzovat, např. není možné z FIS automaticky zařadit položky do kategorií čerpání v rámci grantu (každá agentura má jinak) (doc. Pollert, prof. Patzák, doc. Cajthaml)
– je problematické použít vnitroorganizační fakturaci na fakultě v rámci projektů např. na měření (prof. Patzák)
  • Rektorátní VIC
– diskuze mnoha přítomných o VIC, jeho rozpočtu, efektivitě činností
– proč se vyvíjí nový KOS? (doc. Košatka) – protože ČVUT chce mít kontrolu nad softwarem a nebýt závislé na externím dodavateli (doc. Pollert)
– je věcí kontroly velkého senátu ČVUT – skutečně kontrola probíhá (Ing. Mára, doc. Cajthaml)
– náš VIC také zvýšil loni rozpočet o 3 mil. (doc. Cajthaml) – bylo vysvětleno na senátu Ing. Líbenkem (doc. Pazderka)
– VIC ČVUT je částečně financován z IP projektů (pan tajemník, Ing. Mára) – bylo by dobré provést inventuru VIC a pak jim dát rozpočet takový, aby nemuseli čerpat IP prostředky na provoz (pan tajemník)
  • Přístroje
– Měla by existovat aktuální databáze přístrojů, aby se zbytečně nenakupovala vícekrát stejná zařízení (Ing. Jíra)
– Není možné nabízet přístroje, ale služby (přístroj+ člověk) (prof. Wald)
– Databáze přístrojů by mohla motivovat pracoviště nabízet služby fakultě (když bude fungovat vnitroorganizační fakturace) i mimo ČVUT (prof. Patzák)
– Databáze by se mohla udělat automaticky výpisem z inventury (doc. Pollert), ale měla by být omezena nad nějakou částku, např. 100 tis. (doc. Pazderka)
  • Aktuální témata
– Vyřešit, jak v metodice rozdělit TA122 (stále není hodnocení RVVI 2015)
– Upravit v metodice poměr režie z pedagogiky a z vědy
– Případně připomínkovat metodiku (ale neočekává se výrazná změna principů metodiky)
– Komise se kvůli těmto problémům sejde co nejdřív
– Vytvořit společnou diskuzní platformu komise – asi Google dokument