1. zápis z jednání PK ze 17.1.20171. zápis z jednání PK ze 17.1.2017

Zápis provedl: Ing. Jíra

Přítomni: J. Máca, B. Košatka, F. Wald, J. Fíla, H. Najmanová, L. Scheinherrová, V. Hlavatá, F. Bubeník, Z. Pešková, L. Vébr, M. Dočkal, M. Mára, R. Bouška, J. Vašková, A. Jíra.

  • Metodika výpočtu pedagogického výkonu – proděkan Máca seznámil komisi s návrhem metodiky, která je shodná s metodikou z roku 2016. Došlo pouze k úpravě ateliérů.
  • prof. Wald navrhl změnu výpočtu ped. výkonu – úprava koeficientu K2 (zakončení přemětu) a koeficientu K3 (vedení závěrečných prací). Proděkan Máca s navrženou změnou nesouhlasí a následně proběhla debata nad možnými dopady navržené změny.

Komise se dohodla, že je nutné provést revizi projednávané metodiky a pro rok 2018 zohlednit aktuální stav.

  • Anketa hodnocení výuky – komise byla seznámena s aktuálním stavem a připraveností pro hodnocení za uplynulý semestr.
  • Aktuálně má anketu z AS FSv na starosti R. Bouška, který spolupracuje s bývalým správcem M. Fenclem na jejím provozu.
  • Komisí bylo doporučeno, aby z důvodů konzistence byl správcem ankety zaměstnanec fakulty, který bude připravovat spouštění a uzavření ankety ve spolupráci se studentskou komorou AS FSv.
  • Byla diskutována nízká účast hodnotících studentů a možnosti zvýšení účasti v hodnocení.

Komise se dohodla, aby na řádném zasedání AS FSv byl projednán návrh pro vedení fakulty, který vyzývá k zveřejnění komentářů v anketě.

Návrh usnesení: Akademický senát FSv ČVUT v Praze žádá vedení fakulty o úpravu Ankety hodnocení výuky tak, aby byly všechny komentáře veřejné pro členy akademické obce FSv. Zároveň žádá o pověření osoby zodpovědné za chod Ankety hodnocení studia z řad zaměstnanců FSv.

  • Podvádění u zkoušek – komise byla informována o stavu připravovaného systému „evidence opakovaných podvodů“.
  • Byl diskutován počet prohřešků a jejich možné promlčení.

Komise doporučuje, aby maximální počet prohřešků byl stanoven na 2 a prohřešky nepodléhaly promlčení.

  • Úpravy Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze – komise projednala dopady SZŘ, zejména nepovinné přednášky a cvičení. Proděkan Máca informoval, že SZŘ bude novelizován.

Komise navrhuje přijmout usnesení vyzývající AS ČVUT ke zjednání nápravy.

Návrh usnesení: Akademický senát FSv ČVUT v Praze vyzývá Akademický senát ČVUT v Praze k novele Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze. AS FSv žádá, aby ve SZŘ byla přepracovaná pasáž o účasti na přednáškách a ostatních formách organizované výuky, tak aby z řádu vyplývalo, že účast na nich je povinná.

 

V Praze 20. 2. 2017                                                                                             zapsal. Aleš Jíra