2. zápis z jednání EK z 15.3.20172. zápis z jednání EK z 15.3.2017

Zápis provedl: doc. Cajthaml
Přítomni: dle prezenční listiny

Programem jednání byla zejména diskuze nad přípravou rozpisu rozpočtu fakulty na rok 2017. V první části vystoupil pan tajemník. Seznámil komisi s představou rozpisu s tím, že zatím nejsou známa konkrétní čísla pro rozpočet fakulty (chybí rozpočet ČVUT a rozpis mimonormativu). Představa vedení fakulty je taková, že v metodice rozpisu nebudou provedeny zásadní změny. Pan tajemník také komentoval nově zavedené ukazatele F a V, které MŠMT začalo používat místo ukazatelů A a K. Bylo prezentováno přepočítání těchto
ukazatelů tak, abychom mohli zachovat stávající metodiku (viz níže).

 

 

 

 

 

 

Ve druhé části jednání předseda komise prezentoval své výpočty týkající se jednotlivých skupin finančních prostředků na fakultě (P – pedagogika, R – věda, O – ostatní) a dopadem režií a odvodů v těchto skupinách dle metodiky na cílové pracoviště (katedry). Ukazuje se, že z výnosů z pedagogiky se na cílová pracoviště po odpočtu mimonormativu rektorátu a nákladů fakulty dostává cca 61 % prostředků. U prostředků na RVO (RIV body) je to cca 72 %. Mírně tedy převažují odvody za vědecké výkony. Předseda komise navrhl případné upravení hodnot odvodů v metodice, ale většina členů komise nepovažuje změnu za aktuální. Následovala bohatá diskuze nad problematikou.
Důležité závěry, které v diskuzi zazněly:
– “režie” doplňkové činnosti je moc vysoká a jsme tak nekonkurenceschopní (doc. Pollert, prof. Polák)
– změna v metodice (podpora pedagogiky) by byla nespravedlivá – doplatily by na to “vědecké” katedry (prof. Patzák)
– není jisté, že finanční podpora pedagogiky zlepší její úroveň (Ing. arch. Kašpar)
– je pro zaměstnance motivující zpracovávat DČ v rámci fakulty a nedělat jí na svojí firmu? (doc. Cajthaml)
– není možné ve škole pracovat pro svoji firmu s fakultním vybavením (pan tajemník)
– rozpočet fakulty se bude schvalovat pravděpodobně v květnu (podle schválení rozpočtu ČVUT) (pan tajemník)