1. zápis z jednání LK z 1.3.20171. zápis z jednání LK z 1.3.2017

Zapsal: prof. Polák

Přítomni: za komoru akademických pracovníků: Bubeník, Košatka, Pazderka, Pešková, Polák
za studentskou komoru: Bouška, Fíla, Mára, Najmanová.
Předmětem jednání legislativní komise AS FSv byly návrhy dvou vnitřních předpisů Fakulty stavební:
–„Jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební“,
–„Volební řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební“, které byly vydány 27. 2. 2017.
Vzhledem k omezenému času a většímu počtu připomínek byl projednán pouze návrh Jednacího řádu AS FSv. Vznesené připomínky jednotlivých účastníků jednání byly po diskuzi zapracovány do nové verze tohoto předpisu, která bude všem členům AS FSv zpřístupněna do 7. 3. 2017.
Dne 2. 3. 2017 Michal Polák