2. zápis z jednání LK z 15.3.20172. zápis z jednání LK z 15.3.2017

Zápis provedl: prof. Polák
Přítomni:
–za komoru akademických pracovníků: Bubeník, Košatka, Pazderka, Pešková, Polák, Vašková
–za studentskou komoru: Fíla, Hlavatá.
Předmětem jednání legislativní komise AS FSv byl návrh vnitřního předpisu Fakulty stavební:
–„Volební řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební“,
který byl vydán 7.3. 2017.
Vznesené připomínky jednotlivých účastníků jednání byly po diskuzi zapracovány do nové verze tohoto předpisu, která byla všem členům AS FSv zpřístupněna 20. 3. 2017.
Dne 23. 3. 2017 Michal Polák