3. zápis z jednání LK z 22.3.20173. zápis z jednání LK z 22.3.2017

Zápis provedl: prof. Polák

Přítomni:
– za komoru akademických pracovníků: Bubeník, Košatka, Pazderka, Pešková, Polák, Vašková
– za studentskou komoru: Bouška, Fíla, Hlavatá, Najmanová.
Předmětem jednání legislativní komise AS FSv byl návrh vnitřního předpisu Fakulty stavební:
–„Jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební“,
který byl vydán 20.3. 2017.
Vznesené připomínky jednotlivých účastníků jednání byly po diskuzi zapracovány do nové verze tohoto předpisu, která byla všem členům AS FSv zpřístupněna 23. 3. 2017.
Dne 23. 3. 2017 Michal Polák